Regulamin udziału uczestników PM2 – warsztat #1

I. Postanowienia ogólne

1. Wydarzenie “PM2 – warsztat #1”, będzie zorganizowane przez PMI Poland Chapter Oddział Łódź odbędą się w dniu 18.06.2024 r. i będzie organizowane w hotelu „Ambasador Premium” przy ulicy Jana Kilińskiego 145 w Łodzi.

2. Organizatorem Wydarzenia jest PMI Poland Chapter (PMI Oddział Łódź) z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 47/10, KRS 0000-167-986, NIP 525-227-89-73, REGON 0155-4342-4, (dalej: Organizator).

3. Biuro Obsługi Klienta mieści się pod adresem: PMI Poland Chapter (PMI Oddział Polski), 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47/10, e-mail: lodz_branch @pmi.org.pl (dalej: BOK).

4. Oficjalnym kanałem komunikacji pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem jest adres e-mail: lodz@pmi.org.pl.

5. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora przy realizacji Wydarzenia,
a także prawa i obowiązki Uczestników.

6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych podczas Wydarzenia i korzystania przez nie z sali i urządzeń, w których przeprowadzane są warsztaty.

7. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

a. „służby porządkowe” i „służby informacyjne” – osoby wyznaczone do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Wydarzeniu, w tym do kontroli uprawnień uczestników w jej udziale

b. „uczestnik” – osoba uczestnicząca w Wydarzeniu na podstawie listy osób zapisanych, której udział został potwierdzony.

II. Zasady uczestnictwa

1. Liczba uczestników Wydarzenia jest ograniczona. O możliwości udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Podstawą uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: https://docs.google.com/forms/d/1Dwc3foGVPATDz_nVipCDPe1bFTq_DPfW-oZrV_b54l0/

3. Rejestracji można dokonać w terminie do dnia 17.06.2024 r. lub do wyczerpania się puli biletów. W przypadku wyczerpania się puli biletów, Uczestnik zostanie wpisany na listę rezerwową i poinformowany drogą e-mailową.

4. Dostęp uczestników do wydarzeniu odbywa się na podstawie otrzymania potwierdzenia rejestracji oraz potwierdzenia dokonania opłaty za udział w wydarzeniu na podany podczas rejestracji adres e-mail i stawienia się w wyznaczonym dniu pod w wyznaczonym przez organizatora miejscu.

5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i potwierdzeniem akceptacji postanowień Regulaminu serwisu oraz niniejszego Regulaminu.

6. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w wydarzeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres BOK Organizatora –  lodz@pmi.org.pl.

7. Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy – zrezygnować z udziału w wydarzeniu w ciągu 14 dni od rejestracji udziału, jeśli do rozpoczęcia wydarzeniu pozostało więcej niż 14 dni.

10. Zgłoszenie uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

11. Koszty ewentualnego przejazdu i noclegu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

12. Podczas wydarzenia Organizator zastrzega możliwość nagrywania oraz fotografowania jego przebiegu dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy Organizatora.

13. Bez pisemnej zgody Organizatora zabronione jest nagrywanie, filmowanie oraz fotografowanie przebiegu wydarzenia.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do wydarzenia osób, które nie dokonały zgłoszenia przez formularz.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z wydarzenia spowodowane:

a) podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Uczestnik nie ma dostępu, co będzie skutkowało brakiem możliwości wysłania do Uczestnika potwierdzenia przyjęcia rejestracji,
b) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora,
c) siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Organizatora, w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, pandemia, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający przeprowadzenie rejestracji i/lub wydarzenia,
d) zebraniem niewystarczającej ilości Uczestników z potwierdzonym statusem płatności za wydarzenie tj. w ilości mniejszej niż 10 osób.

16. Uczestnik po dokonaniu prawidłowej rejestracji oraz opłaty wyznaczonej kwoty ma prawo do udziału w wydarzeniu. Uczestnik ma prawo do zadawania pytań w trakcie wydarzenia na zasadach podanych przez Organizatora wydarzenia .

17. Uczestnik zobowiązuje się podczas uczestnictwa w wydarzenia do postępowania zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nie naruszania praw innych Uczestników wydarzenia.

 
III. Bezpieczeństwo

1. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych.

2. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników wydarzenia jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Organizator ma prawo odmówić dostępu lub anulować dostęp Uczestnika podczas Wydarzenia:

· osobom znajdującym się pod widocznym wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

·  osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

4. W razie naruszenia przez Uczestnika prawa lub Regulaminu, Organizator może wedle własnego wyboru:

a) zablokować Uczestnikowi dostęp do wydarzenia;
b) zablokować Uczestnikowi możliwość rejestracji na kolejne wydarzenia

 IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych jest Organizator, czyli PMI Poland Chapter (PMI Oddział Łódzki), z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 47/10, KRS 0000-167-986, NIP 525-227-89-73, REGON 0155-4342-4.

2. Dane kontaktowe administratora danych: biuro@pmi.org.pl, +48 530 700 457.

3. W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa:

a. cofnięcia zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, która może zostać cofnięta przez uczestnika w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

b. dostępu do danych – informacji o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane,

c. sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych,

d. żądania usunięcia danych,

e. żądania ograniczenia przechowywania danych,

f. wniesienia sprzeciwu,

g. przeniesienia danych,

h. wniesienia skargi do organu nadzoru.

4. Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z ust. II pkt. 1, uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez PMI Poland Chapter oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w wydarzeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.

5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo oraz terytorialnie zgody na nieodpłatne: wykorzystanie, obróbkę, powielanie, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika przez Organizatora, utrwalonego na zdjęciach oraz nagraniach wykonanych podczas wydarzenia w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych za pośrednictwem dowolnego środka służącego do rozpowszechnienia wizerunku, w szczególności w prasie, materiałach reklamowych, plakatach, banerach, Internecie, telewizji.

6. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzana danych osobowych Użytkowników Portalu, w tym Zamawiających i Uczestników Wydarzenia, opisane są w Polityce Prywatności: http://pmi.org.pl/polityka-prywatnosci

 
V. Dane pozyskiwane w celu realizacji wydarzenia

1. W zakresie danych, których podanie jest obowiązkowe w formularzu:

1. podstawą przetwarzania będzie wykonanie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem i realizacja prawnie uzasadnionych celów administratora, a więc realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, tj. promowanie profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich oraz wspieranie, przyjmowania i rozpowszechniania w Polsce najlepszych praktyk zarządzania projektami, oraz pobudzanie świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie,

2. dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację Wydarzenia i przetwarzane do zakończenia czynności związanych z jego realizacją. Organizator może przekazać dane osobowe podwykonawcom Organizatora (np. dostawcy oprogramowania, firmy drukujące) biorącym udział w przeprowadzeniu Wydarzenia na zlecenie PMI Poland Chapter w celach związanych z realizacją wydarzenia. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w wydarzenia zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia wydarzenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników i identyfikatorów.

2. W zakresie danych, których podanie jest dobrowolne w formularzu:

1. podstawą przetwarzania będzie wyrażona zgoda, dokonana poprzez podanie określonych danych w polach formularza,

2. dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację Wydarzenia i przetwarzane do zakończenia czynności związanych z realizacją wydarzenia, chyba że wcześniej zgoda zostanie cofnięta.

3. Dane rejestrowane i udostępniane w formie zdjęć i nagrań video:

1. przetwarzane będą na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora oraz wykonania umowy, a więc realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, tj. promowania profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich oraz wspierania, przyjmowania i rozpowszechniania w Polsce najlepszych praktyk zarządzania projektami, oraz pobudzania świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie,

2. dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację Wydarzenia oraz zajmującym się profesjonalnym nagrywaniem, fotografowaniem i obróbką materiałów.

4. Organizator informuje, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne”.
5. Potwierdzenie udziału w Wydarzeniu upoważniające do udziału w wydarzeniu musi być uzyskane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Potwierdzenia rejestracji nabyte z naruszeniem postanowień Regulaminu mogą być unieważnione przez Organizatora.
 
VI. Dane pozyskiwane w celach marketingowych i handlowych

1. Dane, w których wyrażono zgodę na cele marketingowe lub handlowe:

a. przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody w formularzu,

b. przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody,

c. przekazywane będą podmiotom wskazanym w składanych oświadczeniach.


 
VII. Informacje o partnerach i sponsorach

1. Partnerzy oraz Sponsorzy mogą prowadzić działania marketingowe podczas sesji i Wydarzenia, pod warunkiem, że Organizator wyrazi na to zgodę, a Uczestnicy są o tym poinformowani.

2. Partnerzy oraz Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników Wydarzenia, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.

 
VIII. Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo do zmiany miejsca i terminu Wydarzenia, o czym zarejestrowani Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo na podane podczas rejestracji adresy e-mail.

2. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.

3. Serwis oraz prezentowane w czasie Wydarzenia materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych treści, znaki towarowe, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, opracowania stanowią własność Organizatora lub własność innych podmiotów znanych Organizatorowi.

4. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów i informacji, o których mowa w ust. 3, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Organizatora.

5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji zapisów rozstrzyga Dyrektor PMI Poland Chapter Oddziału Łódź, a dotyczące realizacji umowy sąd powszechny.

6. Jeśli Uczestnik stwierdzi, że w czasie Wydarznai nie zostały spełnione zapisane w niniejszym Regulaminie warunki, Uczestnik ma prawo do złożenia, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu Wydarzenia, pisemnej reklamacji. Reklamacja zawierająca imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mailowy oraz numer telefonu Uczestnika oraz dokładny opis zdarzenia i powodu reklamacji powinna zostać wysłana na adres e-mailowy BOK Organizatora (lodz@pmi.org.pl) w postaci skanu pisma podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika. Organizator ma 14 dni, liczone od dnia wpływu pisma z reklamacją na adres BOK, na rozpatrzenie reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailowo o decyzji Organizatora.

7. Wszelkie spory będą rozstrzygane w przypadku Użytkowników będących konsumentami przez właściwy sąd powszechny, przy czym konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:

a. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

b. złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

c. skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.

9. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

10. Organizator ma prawo do zmian postanowień w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, o których Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie rejestracyjnej Wydarzenia pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych praw uczestników. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika.

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2024 r.

12. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich uczestników.