Przetwarzanie danych osobowych – wydarzenia stacjonarne PMI Poland Chapter

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Organizator, czyli Stowarzyszenie PMI Poland Chapter (PMI Oddział Polski), z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 47/10, KRS 0000167986, NIP 525-227-89-73, REGON 015543424.
 2. Dane kontaktowe administratora danych: +48 530 700 457.
 3. W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa:a
  • cofnięcia zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody,
  • dostępu do danych – informacji o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane,
  • sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przechowywania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przeniesienia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzoru.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzana danych Uczestników Konferencji, opisane są w Polityce Prywatności: http://pmi.org.pl/polityka-prywatnosci

Dane pozyskiwane w celu realizacji wydarzenia

 1. W zakresie danych, których podanie jest obowiązkowe w formularzu:
  • podstawą przetwarzania będzie wykonanie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem i realizacja prawnie uzasadnionych celów administratora, a więc realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, tj. promowanie profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich oraz wspieranie, przyjmowania i rozpowszechniania w Polsce najlepszych praktyk zarządzania projektami, oraz pobudzanie świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie,
  • dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia i przetwarzane do zakończenia czynności związanych z rozliczeniem wydarzenia. Organizator może przekazać dane osobowe podwykonawcom Organizatora (np. dostawcy oprogramowania, firmy zajmujące się profesjonalnym drukiem identyfikatorów) na zlecenie PMI Poland Chapter w celach związanych z realizacją Wydarzenia. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Wydarzenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników.
 2. W zakresie danych, których podanie jest dobrowolne w formularzu:
  • podstawą przetwarzania będzie wyrażona zgoda, dokonana poprzez podanie określonych danych w polach formularza,
  • dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia oraz dostawcom oprogramowania na zlecenie PMI Poland Chapter i będą przetwarzane do zakończenia czynności związanych z realizacją wydarzenia, chyba że wcześniej zgoda zostanie cofnięta.
 3. Dane rejestrowane i udostępniane w formie zdjęć i nagrań wideo: 
  • przetwarzane będą na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora oraz wykonania umowy, a więc realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, tj. promowania profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich oraz wspierania, przyjmowania i rozpowszechniania w Polsce najlepszych praktyk zarządzania projektami, oraz pobudzania świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie, 
  • dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia oraz zajmującym się profesjonalnym nagrywaniem, fotografowaniem i obróbką materiałów. 

Dane pozyskiwane w celach marketingowych i handlowych

 1. Dane, w których wyrażono zgodę na cele marketingowe lub handlowe:
  • przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody w formularzu,
  • przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody;
  • przekazywane będą podmiotom wskazanym w składanych oświadczeniach.

Dane pozyskiwane w celach marketingowych i handlowych

 1. Wydarzenie może być nagrywane i fotografowane przez Organizatora. 
 2. Udział w konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku: 
  • gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektu 
  • gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do zdjęcia. 
 3. Przetwarzanie danych podczas wydarzenia, w tym poprzez udostępnianie nagrań jest zgodne z przepisami ochrony danych osobowych.
 4. Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji zapisów rozstrzyga Dyrektor Zarządzający właściwego Oddziału PMI Poland Chapter, a dotyczące realizacji umowy sąd powszechny.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane w przypadku Użytkowników będących konsumentami przez właściwy sąd powszechny, przy czym konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:
  • złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  • złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  • skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i obowiązują wszystkich uczestników.
 7. Organizator ma prawo do zmiany miejsca i terminu konferencji, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo.
 8. Organizator ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o których Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Przekazanie praw do wizerunku

Ja, zarejestrowany uczestnik wydarzenia, oświadczam, że moja rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przekazanego w materiałach promocyjnych oraz utrwalonego w ramach wydarzenia organizowanego przez
Stowarzyszenie PMI Poland Chapter, zwane dalej „PMI”
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10, NIP 525-227-89-73.

Niniejsza zgoda dotyczy wykorzystania mojego wizerunku w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych – w ramach promocji wydarzenia. 

Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć oraz nagrania wydarzenia w innych publikacjach wydawanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez PMI i zamieszczenie na stronach internetowych innych programów edukacyjnych PMI. 

Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo.

Wyrażenie zgody na wykonanie nagrania wydarzenia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa. 

Wiem, że: 

 • Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres wydarzenia@pmi.org.pl. 
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 • Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do upublicznienia wizerunku. 
 • Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których zostanie wykorzystany utrwalony wizerunek, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów Stowarzyszenia (PMI) oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych. 
 • Mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 
 • Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.