Regulamin promocji „PM in progress

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja „PM in progress”.

2. Organizatorem Promocji jest PMI PC Silesia Branch – oddział Stowarzyszenia Project Management Institute, Poland Chapter, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, wpisanym przez Sąd Rejenowy dla m. st. Warszaway, XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000167986, NIP 525-227-89-73, zwanym dalej „PMI PC”. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem wydarzenia internetowego „PM in progress – Cykl spotkań dla początkującego Project Managera”. (dalej również: „PM in progress”)

3. Promocja kierowana jest do uczestników „PM in progress – Cykl spotkań dla początkującego Project Managera”.

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 15.12.2021 r. i trwa do 28.02.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

5. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest udział w trzech wydarzeniach cyklu „PM in progress” odpowiednio w miesiącach grudzień, styczeń i luty. Skorzystanie z promocji następuje poprzez wypełnienie ankiety po pierwszym wydarzeniu z serii zaplanowanym na 17 grudnia 2021. 

6. Warunkiem uczestnictwa jest obecność na wydarzeniu w momencie sprawdzania listy uczestników oraz wypełnienie ankiety po wydarzeniu.

7. Uczestnik może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

8. W przypadku prawidłowej weryfikacji uczestnictwa w cyklu wydarzeń „PM in progress” do uczestnika zostanie wysłana wiadomość e-mail o pozytywnej weryfikacji oraz paczka na adres paczkomatu podany w ankiecie. W przypadku braku uczestnictwa w jednym z wydarzeń (grudzień, styczeń, luty) uczestnictwo w promocji zostanie anulowane.

9. Paczki nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt.katowice@pmi.org.pl W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. 

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie  https://pmi.org.pl/2021/12/01/pm-in-progress-regulamin/ . Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.